راست بگو نهان مکن
چون خموشان بی گنه روی بر آسمان مکن
باده خاص خورده ای
نقل خلاص خورده ای
بوی شراب می زند
خربزه در دهان مکن"مولانا هوس های نوشتاری"> راست بگو نهان مکن
چون خموشان بی گنه روی بر آسمان مکن
باده خاص خورده ای
نقل خلاص خورده ای
بوی شراب می زند
خربزه در دهان مکن"مولانا" /> راست بگو نهان مکن
چون خموشان بی گنه روی بر آسمان مکن
باده خاص خورده ای
نقل خلاص خورده ای
بوی شراب می زند
خربزه در دهان مکن"مولانا">
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هوس های نوشتاری